محافظ نما یا نانو ترمو

محافظ نما یا نانو ترمو شرح محافظ نما یک ساختمان محافظت نشده وقتی در برابر بورانی با سرعت ۳۲ کیلومتر در ساعت قرار گیرد می تواند در مدت زمان ۶ ساعت ،به ازای هر متر مربع بیش از ۱۰ لیتر آب جذب نماید [...]