ضد یخ بتن

کد ۱۲۴ بتن شیمی ۱۲۴ برای جلوگیری از یخ زدن بتن در دمای کم,تسریع در گیرش , تشدید حرارت زایی و ایجاد شرایط مناسببرای بتن ریزی یا ملات کاری در هوای سرد با تاکید بر رعایت آیین نامه ACI 306R مصرف می [...]

ضدیخ بتن ویژه

کد ۱۲۵ برای کاهش نقطه انجماد بتن در هوای سرد و یخبندان ، تسریع در فرآیند گیرش و سخت شدن اولیه آن به کار می رود. این محصول با تاکید بر رعایت آیین نامه ACI 306R برای نگهداری شرایط بتن ریزی در هوای [...]