پروژه های انجام شده

در ذیل تعدادی از شرکت ها و پروژه هایی که از محصولات شرکت بتن شیمی  استفاده نموده اند معرفی می گردد: