خط مشی کیفیت

کیفیت در محصولات

شرکت ما از جمله

شرکت هایی است که به تولید انواع مواد شیمیایی ساختمان اهتمام دارد و جهت کسب رضایت مشتریان اهداف کیفی زیر را سرلوحه برنامه های سازمانی خود قرار داده است.

ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات سازمان.

کسب برتری در مقایسه با رقبای داخلی از نظر قیمت نسبی و تحویل سریعتر محصولات و خدمات .

مدیر عامل وصول به اهداف فوق الذکر را با رعایت راهکارهای زیر ممکن می داند:

الف- کاهش هزینه ها از طریق استفاده بهینه از منابع موجود.

ب- توجه به شأن و منزلت منابع انسانی و ایجاد انگیزش در آنان.

ج- بهبود مستمر فرآیندها از طریق انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب.

 طراحی گردیده و کلیه کارکنان شرکت خود را متعهد به درک، رعایت ISO نظام کیفیت شرکت بر اساس استاندارد ۲۰۰۰-۹۰۰۱

الزامات و همکاری مداوم در اجرای آن می دانند. مدیریت عامل شرکت خود را مسئول مستقیم حسن اجرای این نظام می داند.

نماینده مدیریت در امور کیفیت موظف است ضمن نظارت مستمر بر نتایج عملکرد نظام کیفیت، میزان اثر بخشی آن را حداقل هر شش ماه یکبار به مدیریت عامل گزارش نماید تا امکان برنامه ریزی های لازم به منظور بهبود نظام و پیشگیری از هرگونه انحراف احتمالی در عملکرد آن فراهم آید.

مدیریت عامل