محصولات بتن شیمی

نخستین تولید کننده افزودنی های بتن

محصولات این شرکت را می توان به ۶ دسته کلی شامل: افزودنی های بتن، گروت ها، ترمیم کننده های بتن، پوشش دهنده ها و آب بند کننده ها، چسب ها، ماده بندکشی و درزبندی، تقسیم نمود.