فوق روان کنندهای بتن

مصرف این ماده افزودنی علاوه بر افزایش کارایی بتن و کاهش نسبت آب به سیمان ، به تنظیم مدن زمان کارایی بتن کمک کرده و با افزایش زمان گیرش اولیه ، اثرات منفی تسریع گیرش را در دمای بالا و نیز بتن ریزی های حجیم را جبران می کند . عملکرد آن با استاندارد های   

ASTM C494 ,EN 934 , ISIRI 2930 مطابقت دارد .

میزان مصرف : ۱ تا ۲ % وزن سیمان مصرفی  

حالت فیزیکی : مایع

بسته بندی : گالن ۲۰ کیلوگرمی و بشکه ۲۲۰ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط