فوق روان کنندهای بتن

مصرف این افزودنی در بتن می تواند با اهداف دستیابی به کارایی و اسلامپ بالا در نسبت های آب به سیمان نسبتاً پایین صورت گیرد . به دلیل قدرت کاهش آب شدید و گیرش اولیه سریع ، این ماده به عنوان گزینه ای بسیار مطلوب برای شرایط بتن ریزی در هوای سرد و کارخانجات بتن پیش ساخته مطرح است . عملکرد آن با استاندارد های  ISIRI 2930 و EN 934 و ASTM C 494  مطابقت دارد .

میزان مصرف : ۰/۳ تا ۰/۷ درصد  وزنی سیمان مصرفی 

حالت فیزیکی : مایع سبز

بسته بندی : گالن ۲۵ کیلوگرمی و بشکه ۲۲۰ کیلوگرمی

بسته بندی : گالن ۲۵ و بشکه ۲۲۵ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط