فوق روان کنندهای بتن

مصرف این افزودنی در بتن می تواند با اهداف دستیابی به کارایی و اسلامپ بالا در نسبت های آب به سیمان نسبتاً پایین صورت گیرد . در نتیجه با کاهش منافذ موئینه بتن ، جذب آب و نفوذپذیری بتن را کاهش می دهد . عملکرد آن با استاندارد های ASTM C1017 و  ISIRI 2930 و EN 934 مطابقت دارد .

میزان مصرف : ۰/۳ تا ۰/۸ درصد وزنی سیمان مصرفی  

حالت فیزیکی : مایع

بسته بندی : گالن ۲۵ و بشکه ۲۲۰ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط