ضدیخ بتن-معمولی B.C 124

توضیحات بتُن شيمي ۱۲۴ براي جلوگیری از یخ زدن بتُن در دمای کم، تسريع در گيرش، تشديد حرارت‌زايي و ايجاد شرايط مناسب براي بتُن‌ريزي يا ملات‌كاري در هواي سرد با تأكيد بر رعايت آيين‌نامه R306 ACI مصرف [...]

ضد یخ بتن – ویژه B.C125

کد ۱۲۴ بتن شیمی ۱۲۴ برای جلوگیری از یخ زدن بتن در دمای کم,تسریع در گیرش , تشدید حرارت زایی و ایجاد شرایط مناسببرای بتن ریزی یا ملات کاری در هوای سرد با تاکید بر رعایت آیین نامه ACI 306R مصرف می [...]

ضدیخ بتن-ویژه B.C 125

توضیحات بتُن شيمي ۱۲۵ براي جلوگیری از یخ زدن بتُن دردماهای کم، تسريع در گيرش، تشديد حرارت‌زايي و ايجاد شرايط مناسب براي بتُن‌ريزي در هواي سرد با تأكيد بر رعايت آيين‌نامه R 306 ACI مصرف مي‌شود. [...]