قیمت ژل میکروسیلیس بتن

اقتصادی ترین نوع ژل میکروسیلیکا , مناسب جهت افزایش کیفیت و دوام بتن در بتن ریزی های حجیم می باشد . استفاده از ژل میکروسیلیکا سبب افزایش مقاومت فشاری بتن شده و امکان سهولت بتن ریزی با افزایش [...]