توسط
منتشر شده

کاربرد ضد یخ بتن

شركت بتن شیمی با هدف تولید افزودنی های بتن و فرآورده های مصرفی در صنایع عمرانی، صنعتی و ساختمانی به عنوان اولین تولید کننده انواع افزودنی بتنف ضدیخ بتنو مواد شیمیایی ساختمان در ایران با عملکرد [...]