محاسبه ضد یخ بتن

شرکت بتن شیمی اولین تولید کننده افزودنی های بتن و سایر مواد شیمیایی ساختمان در خاورمیانه

کارشناسان فروش: ۰۹۱۲۰۷۱۱۰۳۵ – ۰۹۱۰۲۰۹۱۵۱۱

محاسبه ضد یخ بتن

ضد یخ بتن

محاسبه ضد یخ بتن 

چنانچه هوا سرد و دمای بتن کم شود ، سرعت واکنش سيمان با آب کند می گردد و زمان گيرش طولانی می شود و در نتيجه مقاومت چندانی
در ساعات و روزها ی اوليه حاصل نمی گردد زمان قالب برداری طولانی خواهد شد و ممکن است در طول اين مدت به واسطه لرزش و ضربه آسيبی به بتن وارد گردد
در نتیجه بهتر است محاسبه ضد یخ بتن  را انجام دهیم..  

چنانچه در هنگام گيرش و يا پس از آن ، رمانی که مقاومت بتن چندان زياد نيست يخبندان در بتن حاصل شود ، بتن به واسطه انبساط ناشی از يخ زدن آب در حفرات ،
در اثر تنشهای کششی .حاصله ، ترک می خورد و از بين می رود در اين دستور العمل سعی می شود تا از بروز اين خسارت ها جلوگيری بعمل آيد 

 ضد یخ بتن افزودنی مایعی است برای حفاظت بتن در برابر یخ زدگی که در دمای پایین تر از صفر درجه استفاده می شود .

توصیه می شود در هنگام بتن ریزی در هوای سرد تمهیدات زیر مورد توجه قرار گرفته شود :

  • گرم کردن آب و مصالح
  • ایجاد حفاظ در اطراف محیط کارگاه
  • استفاده از سیمان های زودگیر
  • پوشاندن بتن بلافاصله پس از بتن ریزی

موارد کاربرد ضدیخ بتن

  • ساخت، حمل و بتن ريزي در هواي سرد و يخبندان
  • امــكان بتنريــزي در محدوده دماي ۵ +تا ۱۵ -درجه سانتی گراد
  • انجام عمليات ترميمي در هواي سرد و يخبندان

محاسبه ضد یخ بتن

مقدار دقیق استفاده از ضد یخ بستگی به دمای زمان بتن ریزی داشته

و بر طبق جدول زیر تعیین می گردد :

دما بر حسب درجه سانتیگراد

مصرف نسبت به وزن سیمان

صفر تا ۴-درجه

۱ درصد

۴-  تا ۸ – درجه

۲ درصد

۸-  تا ۱۲- درجه

۳ درصد

۱۲- تا ۱۵- درجه

۴ درصد

۱۵- درجه به بالا

با ما تماس بگیرید

روش مصرف ضدیخ بتن

هنگام بتن ريزي در هواي سرد توجه به نكات زير مفید است:

۱ -سطح قالبها و آرماتورها را از آب ، برف و يخ پاک کنید.
۲ -در صــورت امكان آنهــا را گرم کنید تا دماي آنها به بيش از ۵ درجه سانتیگراد برسد.
۳ -توجه داشته باشید تا دمـــاي بـتن از محـــدوده ۶ درجه سانتیگرادكاهش پيدا نكند.
۴ -در صورت امكان با پوشــش مناسب درجه حرارت بتن را حفظ نمایید.
۵ -در صورت يخ زدن در دماهاي
۶ -هنگام ســاخت بتن بهتر است ضد يخ بتن با آب مصرفي مخلوط و سپس به اجزاء خشك اضافه شود.
۷ -در صورت اســتفاده از بتن آماده ضد يخ مصرفي را به داخل تراك میکسر ريخته و پس از مخلوط شدن كامل بتن ريزي آغاز شود.
۸ -در صورت لزوم ميتـــــوان مصالح به ويژه آب مصرفي را گرم نمود و با اســتفاده از پوشش مناسب از اتلاف دما يبن تازه ريخته شده جلوگيري به عمل آورد.
۹ -اســتفاده از ضد يخ بتن با تشديد حرارتزايي كمك به تسريع واكنش هيدراسيون و بالا رفتن دماي بتن مي‌كند.

بدين ترتيب پس از افزودن ماده ضديخ در زمان بتن ريزي دماي هيچ قســمت از بتن نبايد از ۵ +درجه ســانتيگراد پایین تر بیاید.
زيرا در چنين حالتي واكنش هيدراســيون بســیار کند خواهد شد. توجه داشته باشيد اگر دماي بتن از ۵ درجه سانتيگراد كمتر شد،
مشخص كننده كم بودن مقدار مصرف ضد يخ مي باشد.

این پست توصیه می شود

نظرات